Statūti

1. Firma

Sabiedrības firma ir New Hanza Capital, AS.

2. Pamatkapitāls un akciju veidi

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 25 000 000 EUR (divdesmit pieci miljoni euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 25 000 000 (divdesmit pieci miljoni) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

2.2. Visas akcijas ir vārda akcijas un tās ir dematerializētas.

2.3. Visas akcijas ir vārda akcijas ar balsstiesībām. Tās dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

3. Sabiedrības darbības veidi saskaņā ar NACE

64.2 Holdingkompāniju darbība.
68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

4. Valde

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 2 (divi) valdes locekļiem. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību tikai kopīgi.

4.2. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.

4.3. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:
4.3.1. Par Sabiedrības līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās (tai skaitā citu sabiedrību dibināšanu), iegūtās līdzdalības palielināšanu, samazināšanu, atsavināšanu, minēto sabiedrību reorganizāciju, darbības izbeigšanu, likvidāciju, tiesiskās aizsardzības un/vai maksātnespējas procesa uzsākšanu un pabeigšanu;
4.3.2. galvojuma, ķīlas un aizdevuma līgumu slēgšana, kā arī šādu noslēgtu līgumu izmaiņas;
4.3.3. pārvaldes institūciju locekļu iecelšana amatā un atcelšana no amata pienākumu veikšanas sabiedrībās, kurās Sabiedrībai ir iegūta līdzdalība un šo sabiedrību pārvaldes institūciju locekļu atlīdzības apmēra un nosacījumu noteikšana;
4.3.4. jebkura jautājuma izlemšanai, kur saskaņā ar sabiedrības, kurā Sabiedrībai ir līdzdalība, statūtiem ir nepieciešama Sabiedrības kā dalībnieka piekrišana;
4.3.5. sniedzot Sabiedrības kā dalībnieka piekrišanu attiecīgās sabiedrības, kurā Sabiedrībai ir līdzdalība statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanai;

4.3.6. sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana.

5. Padome

Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem, no kuriem 1 (viens) ir padomes priekšsēdētājs un 1 (viens) ir padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6. Akcionāru sapulce

6.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta ne mazāk kā ½ (viena puse) no sabiedrības pamatkapitāla, izņemot statūtu 6.2.punktā noteikto gadījumu.

6.2. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par sabiedrības statūtu grozīšanu, sabiedrības likvidāciju un reorganizāciju, ja tajā ir pārstāvētas ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) no sabiedrības pamatkapitāla.

6.3. Ja kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus tāpēc, ka tajā nav statūtu 6.1. vai 6.2.punktā noteiktā kvoruma, ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) kalendāra dienu laikā no sākotnējās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas dienas tiek sasaukta atkārtota kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce. Atkārtota kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla.

6.4. Paziņojums par Statūtu 6.3.punktā noteiktās atkārtotās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās sapulces.

6.5. Statūtu 6.3.punktā noteiktā atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus tikai tajos jautājumos, kuri ir norādīti paziņojumā par sākotnējās akcionāru sapulces sasaukšanu, izņemot statūtu 6.6.punktā noteikto gadījumu.

6.6. Statūtu 6.3.punktā noteiktā atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus sekojošos jautājumos arī tad, ja šie jautājumi nav norādīti paziņojumā par sākotnējās akcionāru sapulces sasaukšanu:
6.6.1. padomes, revidenta, sabiedrības kontroliera, likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes, likvidatora atsaukšanas gadījumā šajā pašā akcionāru sapulcē tiek ievēlēta jauna padome, likvidators;
6.6.2. prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, sabiedrības kontrolieri, likvidatoru, revidentu, ja šajā pašā akcionāru sapulcē tiek izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu;
6.6.3. jaunas akcionāru sapulces sasaukšana.

7. Citi noteikumi

7.1. Sabiedrība veic ilgtermiņa komercdarbību savā vārdā un peļņas gūšanas nolūkā.

Rīgā, 2017.gada 24.aprīlī