Darbības rādītāji

Finanšu rādītāji, EUR 2018 2017 2016
Ieņēmumi  3 841 838 1 643 524 395 027
Modificētais EBIDTA  1 556 469 326 858 -67 039
Peļņa pēc nodokļiem  1 666 714 7 937 528 -96 801
Pamatdarbības naudas plūsma  -11 158 056 481 330 40 419
Aktīvi  56 079 789 52 362 834 20 024 820
   t.sk. ieguldījuma īpašumi  39 108 000 35 453 395 13 143 000
   t.sk. apgrozāmie līdzekļi  16 308 182 16 835 146 6 757 226
Pašu kapitāls  34 620 955 32 954 241 15 016 713
Saistības  21 458 834 19 408 593 5 008 107
   t.sk. īstermiņa saistības  2 459 407 1 861 576 297 129
Finanšu koeficienti*, % 2018 2017 2016
Modificētā EBITDA rentabilitāte 40.24 19.89 -14.82
Neto peļņas rentabilitāte 43.38 482.96 -21.4
Pašu kapitāla atdeve 4.93 24.09 -0.64
Aktīvu atdeve 3.07 15.16 -0.48
Kopējās likviditātes rādītājs 6.63 9.04 22.74
Darbības rādītāji** 2018 2017 2016
Ieguldījuma īpašumu skaits, gab. 9 8 4
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība, EUR  39 108 000 35 453 395 13 143 000
Iznomājamā platība, m2  72 992 69 768 19 808
Līgumos parakstītā gada nomas maksa, EUR  2 890 062 2 875 981 856 367
Ieguldījuma īpašumu atdeve uz tirgus vērtību, % 7 8.11 6.52

* Finanšu koeficientu atšifrējums:
Modificētais EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta
EBITDA rentabilitāte = Modificētais EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%
Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / pašu kapitāla vērtība pārskata perioda beigās * 100%
Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / aktīvu vērtība * 100%
Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi pārskata perioda beigās / īstermiņa saistības pārskata perioda beigās
 ** Darbības rādītāju atšifrējums:
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība- gada pārskatos uzrādītie ikgadēja vērtējuma rezultāti
Līgumos parakstītā gada nomas maksa - parakstītos līgumos definētā mēneša nomas maksa, pareizināta uz 12 mēnešiem
Ieguldījuma īpašumu atdeve uz tirgus vērtību - līgumos parakstītā nomas maksa / Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība