Darbības rādītāji

Finanšu rādītāji, EUR 2017 2016 2015
Ieņēmumi 1 643 524 395 027 659 614
Modificētais EBIDTA 326 858 -67 039 119 672
Peļņa pēc nodokļiem 7 937 528 -96 801 84 750
Pamatdarbības naudas plūsma 481 330 40 419 302 828
Aktīvi 52 362 834 20 024 820 1 818 613
   t.sk. ieguldījuma īpašumi 35 453 395 13 143 000 748 000
   t.sk. apgrozāmie līdzekļi 16 835 146 6 757 226 1 044 909
Pašu kapitāls 32 954 241 15 016 713 1 613 514
Saistības 19 408 593 5 008 107 205 099
   t.sk. īstermiņa saistības 1 861 576 297 129 179 487
Finanšu koeficienti*, % 2017 2016 2015
Modificētā EBITDA rentabilitāte 19.89 -14.82 18.14
Neto peļņas rentabilitāte 482.96 -21.4 12.85
Pašu kapitāla atdeve 24.09 -0.64 5.25
Aktīvu atdeve 15.16 -0.48 4.66
Kopējās likviditātes rādītājs 904.35 2274.17 582.16
Darbības rādītāji** 2017 2016 2015
Ieguldījuma īpašumu skaits, gab. 8 4 2
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība, EUR 35 453 395 13 143 000 748 000
Iznomājamā platība, m2 69 768 19 808 231
Līgumos parakstītā gada nomas maksa, EUR 2 875 981 856 367 76 830
Ieguldījuma īpašumu atdeve uz tirgus vērtību, % 8.11 6,52 10,27

* Finanšu koeficientu atšifrējums:
Modificētais EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta
EBITDA rentabilitāte = Modificētais EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%
Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / pašu kapitāla vērtība pārskata perioda beigās * 100%
Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / aktīvu vērtība * 100%
Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi pārskata perioda beigās / īstermiņa saistības pārskata perioda beigās
 ** Darbības rādītāju atšifrējums:
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība- gada pārskatos uzrādītie ikgadēja vērtējuma rezultāti
Līgumos parakstītā gada nomas maksa - parakstītos līgumos definētā mēneša nomas maksa, pareizināta uz 12 mēnešiem
Ieguldījuma īpašumu atdeve uz tirgus vērtību - līgumos parakstītā nomas maksa / Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība