Darbības rādītāji

Finanšu rādītāji, EUR 2016 2015 2014*
Ieņēmumi 395 027 659 614 2 022 252
EBIDTA - 124 307 119 672 353 074
Peļņa pēc nodokļiem - 145 479 84 750 336 817
t.sk. peļņa no īpašumu pārdošanas - 71 532 498 541
FFO (Funds from operations) - 145 479 13 218 - 161 724
Aktīvi 19 976 142 1 818 613 1 376 263
t.sk. ieguldījuma īpašumi 13 143 000 748 000 745 000
t.sk. apgrozāmie līdzekļi 6 699 958 1 044 909 595 114
Pašu kapitāls 14 968 035 1 613 514 91 456
Saistības 5 008 107 205 099 1 284 807
t.sk. īstermiņa saistības 258 407 193 687 1 284 807
Finanšu koeficienti**, % 2016 2015 2014*
EBIDTA rentabilitāte - 31,47 53,53 5,92
Pašu kapitāla attiecības rādītājs 74,93 88,72 6,65
Pašu kapitāla atdeve - 0,97 5,25 368,28
Aktīvu atdeve - 0,73 4,66 24,47
Likviditātes rādītājs 25,93 5,39 0,46
Darbības rādītāji*** 2016 2015 2014*
Ieguldījuma īpašumu skaits, gab. 4 2 2
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība, EUR 13 143 000 748 000 745 000
Iznomājamā platība, m2 19 808 231 231
Līgumos parakstītā gada nomas maksa, EUR 856 367 76 830 76 830
Ieguldījuma īpašumu atdeve uz tirgus vērtību, % 6,52 10,27 10,31

* Elizabetes Park House, SIA nerevidēts gada pārskats
** Finanšu koeficientu atšifrējums:
EBIDTA - ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma
EBIDTA rentabilitāte – EBIDTA / Ieņēmumi
Pašu kapitāla attiecības rādītājs - Pašu kapitāls / Aktīvu kopsumma * 100%
Pašu kapitāla atdeve - Peļņa pēc nodokļiem / Pašu kapitāls * 100%
Aktīvu atdeve - Peļņa pēc nodokļiem / Aktīvi * 100%
Likviditātes rādītājs - Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
*** Darbības rādītāju atšifrējums:
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība- gada pārskatos uzrādītie ikgadēja vērtējuma rezultāti
Līgumos parakstītā gada nomas maksa - parakstītos līgumos definētā mēneša nomas maksa, pareizināta uz 12 mēnešiem
Ieguldījuma īpašumu atdeve uz tirgus vērtību - līgumos parakstītā nomas maksa / Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība